ครม. เห็นชอบ ! เยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย วงเงิน 3.4 พันล้านบาท

ที่ประชุมครม.อนุมัติโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ปีการผลิต 2563 เพื่อดูแลชาวสวนลำไยจำนวน 2 แสนครัวเรือน ภายใต้กรอบวงเงิน 3.4 พันล้านบาท โดยแนวทางการช่วยเหลือ จะใช้เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2563 โดยจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเกษตรกรผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นชาวสวนที่ขึ้นทะเบียนปี 2562 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

การอนุมัติครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ และการระบาดของโควิด-19 จนทำให้ไม่สามารถส่งออกได้ นอกจากนี้ที่ประชุม ครม. ยังได้เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมสิ้นสุดโครงการกันยายน 2563 เป็นสิ้นสุดธันวาคม 2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น