พัฒนาการจังหวัดน่าน เปิดการฝึกอบรมโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการประเมินผลทุนหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น.ที่ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
นายชำนาญ   บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒบทบาทสตรีและการประเมินผลทุนหมุนเวียน  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2563  โดยมีนางณัฐนรี  ศรีชัยยะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน   นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางวาสนา ยศสอน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่านและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้การต้อนรับและร่วมให้ความรู้ในการบริหารจัดการกองทุนฯ

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัดให้มีการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน ได้แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จำนวน 15 อำเภอๆละ 1 คน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด/ตำบล/เทศบาล จำนวน 15 อำเภอๆละ 2 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจำนวน 15 อำเภอละ 1 คน

ในการดำเนินงานได้รับเกียรติจากวิทยากรภาครัฐในการจัดการความรู้ ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน(After Action Review:AAR)  การสรุปบทเรียนและนำเสนอการจัดการความรู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 15 อำเภอ  สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน่าน ประจำปีบัญชี 2563  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้  สรุปและนำเสนอผลการเรียนรู้จาก 5 ฐานการเรียนรู้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!