NAN TRAVEL RUN (น่าน ทราเวลรัน)  “วิ่งไป แอ่วไป”  กระตุ้นการท่องเที่ยว ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.63 เวลา 07.00 น. ณ ข่วงเมืองน่าน  ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม  NAN TRAVEL RUN (น่าน ทราเวลรัน) “วิ่งไป แอ่วไป”  กระตุ้นการท่องเที่ยว ประจำปี 2563 และร่วมป้องกันโควิด-19 โดยมีนายภาณุวัชร์  อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน  กล่าวต้อนรับและรายงานการดำเนินกิจกรรม

นายภาณุวัชร์  อันสนธิ์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน กล่าวว่า กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และกีฬามีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วน อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน จึงได้จัดกิจกรรม NAN TRAVEL RUN  (น่าน ทราเวลรัน) “วิ่งไป แอ่วไป” ภายใต้โครงการกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ขึ้น และร่วมป้องกันโควิด-19  เพื่อใช้กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่การร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


นอกจากนี้กิจกรรม NAN TRAVEL RUN (น่าน ทราเวลรัน) “วิ่งไป แอ่วไป” กระตุ้นการท่องเที่ยว ประจำปี 2563  และร่วมป้องกันโควิด-19  ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อกลาง  เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน และให้ประชาชน ผู้ที่มีความสนใจด้านสุขภาพ
รวมทั้งนักท่องเที่ยว ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายแล้ว ตลอดกิจกรรมทีมแพทย์ พยาบาล
จากโรงพยาบาลน่าน ได้ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และลงทะเบียน
ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว
จำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!