(มีคลิบ) “ลดาวัลลิ์” จัดวิพากษ์นโยบายพรรคเสมอภาค มุ่งแก้ความเหลื่อมล้ำปรับระบบการเข้าถึงแหล่งทุนของทุกอาชีพ เน้นการศึกษาเพื่อมีงานทำ และการพัฒนาอย่างเสมอภาคยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ พร้อมคณะผู้ร่วมจัดตั้งพรรคเสมอภาค จัดเวทีวิพากษ์นโยบายพรรคเสมอภาค ร่วมกับภาคประชาชน โดยมีการนำเสนอนโยบายที่หลากหลายจากแต่ล่ะกลุ่มสาขาอาชีพ พร้อมร่วมทำ workshop ค้นหาแนวนโยบายที่ดีที่สุดในด้าน สังคม เศรษฐกิจและการเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ซึ่งมีการสรุปนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนให้ทุกสาขาอาชีพเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ, นโยบายตั้งกระทรวงสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย, นโยบายส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานและสวนไม้เศรษฐกิจ, นโยบายการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ, นโยบายเพื่อพัฒนาครอบครัว เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ และLGBT, นโยบายการศึกษาเพื่อการมีงานทำ, นโยบายการจายอำนาจให้ท้องถิ่นและท้องที่อย่างเสมอภาคแท้จริง เพิ่มการประเมินและตรวจสอบจากภาคประชาชน, นโยบายยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของโลก, นโยบายแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน, นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด, นโยบายยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว, นโยบายให้คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสและสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเสมอภาค, นโยบายปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาวการณ์ของโลก นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า ว่าที่พรรคเสมอภาค ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดตั้งพรรคโดยเฉพาะการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของพรรค ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการเมืองไทย ที่จะทำให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง โดยหลังจากการประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรค เพื่อรับรองนโยบาย ข้อบังคับพรรค เลือกกรรมการบริหารพรรค และยื่นจดทะเบียนพรรคกับทาง กกต. จนได้รับการรับรองความเป็นพรรคเสมอภาคโดยสมบูรณ์แล้ว ทางทีมเสมอภาคจะเริ่มเดินสายลงพื้นที่ในทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรับสมัครสมาชิกพรรค พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วประเทศต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น