สำนักงานชลประทานที่ 1 จัดประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ การบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานชลประทานที่ 1 ครั้งที่ 2

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย รักษาสุข รองผู้อำนวยการ สำนักงานชลประทานที่ 1 ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำฯ ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำของโครงการ พร้อมทั้งทบทวนแนวทางการจัดทำคู่มือการบริหารน้ำแล้ง น้ำท่วม ในส่วนของเนื้อหา รูปแบบ และองค์ประกอบให้มีมาตรฐานและมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

โดยมีนายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการ ส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!