(มีคลิป) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมกล่าวต้อนรับและขอบคุณ เจ้าของทุน กองทุน มูลนิธิ ศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยรุ่นต่าง ๆ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้แทนภาคีเครือข่ายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และผู้มีเกียรติ

นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่าในนามของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนและนักเรียนยุพราชวิทยาลัยทุกท่าน ได้สละเวลาอันมีค่าให้เกียรติมาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำการศึกษา 2563 ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในวันนี้ ซึ่งทุกท่านผู้เป็นเจ้าของทุน รวมถึงผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในวันนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นพื้นฐานในการสร้งเยาวชนให้มีความรู้ ควบคู่กับการกล่อมเกลาและปลูกฝังให้เป็นคนดี เพื่อเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า และยังประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมให้อยู่อย่างผาสุกด้วยความพอเพียงได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

มีผู้มีจิตเมตตาจำนวนมาก ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน เป็นจำนวนเงินถึง 2,386,955 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) และสามารถจัดสรรเป็นงิน
ทุนการศึกษาได้ถึง 437ทุน

ในการนี้ ผมขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่านักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประสบปัญหาและวิกฤติต่าง ๆ ในครอบครัวและการดำเนินชีวิต ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในวันนี้ จะได้รับการช่วยเหลือให้มีโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ตามจุดประสงค์และเป้าหมายของท่านผู้เป็นเจ้าของทุนการศึกษาทุกท่านอย่างแน่นอน

 

นางสาวมาติกา กันต์กวี หัวหน้างานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้งานแนะแนว พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประสบปัญหาและวิกฤติต่าง ๆ ในครอบครัวและการดำเนินชีวิต เพื่อช่วยเหลือให้มีโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

ในปีการศึกษา 2563นี้ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตมตตา คณะศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัยรุ่นต่าง ๆ รวมถึงมูลนิธิและคณะกรรมการกองทุนการศึกษาต่าง ๆ ได้นำเงินมามอบให้โรงเรียนเพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ดังนี้
1. จากสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย – ศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ จำนวน 1,405,910 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)
2.ครูอดิศักดิ์ – ครูจริยา อนุกูล ช่วยประสานงาน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. จากดอกผลมูลนิธิ/กองทุนการศึกษา รวมทั้งคุณครูเพชรยุพราชฯ และคุณครูปัจจุบันของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน/บริษัทห้างร้าน องค์กรการกุศลต่าง ๆ จำนวน 846,045 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันสี่สิบห้าบาทถ้วน)

รวมยอดเงินที่นำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,385,955 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)โดยสามารถจัดสรรเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน แยกเป็นระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 188 ทุนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 249 ทุน รวมจำนวนทุนการศึกษา ทั้งสิ้น 437ทุน คาดหวังว่าทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับ จะช่วยเหลือให้มีโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!