วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต้อนรับบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย

ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการต้อนรับบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
กลุ่มวิชาละครพระ ได้แก่ 1. นางสาวปาณิสราโกมลวิทย์ 2.นางสาวกชกร ชูวิวัฒน์รัตนกุล
กลุ่มวิชาละครนาง ได้แก่ 1.นางสาวภูรดา ธีรวิทย์ 2.นางสาวศิริพร สุภาแดง
กลุ่มวิชาโขน (โขนพระ) ได้แก่ นายกศิธิชาญ สุภเทพ
กลุ่มวิชาปี่พาทย์ ได้แก่ นายธนกฤต ใจสำคัญ
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษได้แก่ นางสาวนิศา ธงสิบสอง
โดยรายงานตัวในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!