คณะแพทยศาสตร์ มช. อบรม “การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ “พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ หัวข้อเรื่อง “การบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ” เพื่อให้ ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้างาน เข้าใจหลักการ วิธีการใช้เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กร และ สามารถนำเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพองค์กรมาใช้ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย ดร.พงศ์ปณต พัสระ Chief Executive Officer บริษัท โค้ด ออฟ ซัคเซส จำกัด บริษัท ซีโอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโดย งานพัฒนาคุณภาพองค์กรและงานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!