พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ รับ “รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563”

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลเลิศรัฐ สาขา การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภท รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนการมีส่วนร่วม ชื่อผลงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%)” กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 และมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ โอกาสนี้ ได้แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พร้อมเปิดการจัดแสดงนิทรรศการ Better Services for Better Life ในรูปแบบ Virtual Exhibition ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชานเลนเจอร์ ชั้น1 อิมแพค เมืองทองธานี


ในการนี้ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ สาขา การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภท รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนการมีส่วนร่วม ชื่อผลงาน “การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่ 100%)”

รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คัดเลือกและมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลงานการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม และแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!