Healthy CMU เปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดบ้านจัดการความเครียด (Open House of Stop Staff Stress and Stress Management) ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ (Healthy CMU) พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข รองคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแนะนำโครงการ Healthy CMU และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลินี สุวรรณยศ คณะพยาบาลศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการ Stop Staff Stress กล่าวแนะนำโครงการ Stop Staff Stress และ คลินิกจัดการความเครียด ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบบรรยายพิเศษให้ความรู้ เรื่อง “ความเครียดและการจัดการความเครียด” วิทยากรรับเชิญ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา วรรณชัยกุล การแนะนำวิธีการเข้าถึงแหล่งช่วยเหลือเมื่อเจอปัญหา ความเครียด และ คลินิกจัดการความเครียด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญพนม ธรรมไทย นอกจากนี้จัดบูธให้บริการด้านการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิต อาทิ การวัดระดับความเครียด บริการให้คำปรึกษาด้านอารมณ์/ความเครียด การเล่นเกมแจกของรางวัล เป็นต้น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท อินทอง และ ทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ASEAN University Network (AUN) และมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพ AUN-Health Promotion Network (AUN-HPN) มีนโยบายเพื่อเสริมสร้างความสามารถของมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสุขภาพ” ภายใต้ Health University Framework ซึ่งเป็นทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ เล็งเห็นความสำคัญอีกบทบาทของมหาวิทยาลัยในด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้มีสุขภาพดี เพิ่มศักยภาพในการทำงาน เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในอนาคต

ซึ่งมี คณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินโครงการหลัก นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู หัวหน้าโครงการฯ พร้อมทั้งมีหน่วยงานร่วมรับผิดชอบ ได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักหอสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!