อบจ.แพร่เปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน” กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่มอบหมายให้ นางมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกอบจ.แพร่ไปเป็นประธานโครงการ“พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน” กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี 3 จุดอบรม


ณ ศูนย์วิชากรร.ร.ไทยรัฐวิทยา 31 อ.สอง โดยมีนายคมสัน ธรรมสรางกูร ประธานเครือข่ายสองฝั่งสามัคคี ประธานการจัดโครงการ“พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน” กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี กล่าวรายงานว่า
โครงการ “พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน” กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคีโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ให้สูงขึ้น จํานวน 4 สาระ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ)2. เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี มีความรู้ ประสบการณ์ที่ ได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของตนเอง3. เพื่อให้ผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสอง ฝั่งสามัคคีสูงกว่าผลการประเมินระดับชาติ


เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 161 คน เชิงคุณภาพ นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ยิ่งขึ้นณ ศูนย์วิชาการโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) วันที่ 19,20,26 กันยายน 2563นางสาวมุกดา สะเอียบคง ประธานศูนย์วิชาการโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) จัดโครงการ“พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน” กลุ่มเครือข่ายการศึกษา สองฝั่งสามัคคี ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในครั้งนี้ ในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 จํานวน 4 สาระ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ) เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี มีความรู้ ประสบการณ์ที่ ไดร้ับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของตนเอง เพื่อให้ผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสอง ฝั่งสามัคคีสูงกว่าผลการประเมินระดับชาติ


เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน ๙61 คน เชิงคุณภาพ นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ยิ่งขึ้น ณ ศูนย์วิชาการโรงเรียนบ้านวังฟ่อน (สิทธิราษฎร์บํารุง) วันที่ 19,20,26 กันยายน 2563ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ให้สูงขึ้น ร้อยละ 3 จํานวน 4 สาระ (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ) เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี มีความรู้ ประสบการณ์ที่ ได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของตนเอง เพื่อให้ผลคะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ กลุ่มสาระของนักเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสอง ฝั่งสามัคคีสูงกว่าผลการประเมินระดับชาติ\เป้าหมายเชิงปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จํานวน 161 คน เชิงคุณภาพ นักเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถนําความรู้ไปปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!