กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ สร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จ.เชียงใหม่(กอ.รมน.) จัดสร้างศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมอาชีพชาวบ้าน หมู่บ้านทุ่งละคร ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เพื่อต่อยอดส่งเสริมให้กับชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร ในการทำไร่นาสวนผสม ปลูกผัก ทำปศุสัตว์ เพื่อเป็นแปลงเกษตรสาธิตส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ ลดต้นทุนในการผลิต สร้างรายได้ นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องกระจายเสียงหอกระจายข่าว ให้กับชาวบ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ

พ.อ.พนม สีเผือด หน.กลุ่มงานนโยบายและแผนและการข่าว กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ จักราชัย ประธานเครื่อข่ายภาคประชาชน กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ให้กับชาวบ้านทุ่งละคร ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง โดยมี นายสมคิด เลาหาง กำนัน ต.กึ้ดช้าง พร้อมด้วย นายอำพล คุณหาร ปลัด อบต.กื้ดช้าง เป็นตัวแทนชาวบ้านรับมอบ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านทุ่งละคร ต.กึ๊ดช้าง ตลอดจนราษฎร ในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าไปศึกษาดูงาน เป็นตัวอย่างในการไปต่อยอดในการทำเกษตรกรรม ซึ่งจะสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตในการทำการเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างรายได้ ส่งเสริมราษฎร ทำมาหากินในพื้นที่ ไม่ต้องไปขายแรงงานในเมือง นอกจากนี้ ทาง กอ.รมน. และภาคเครือข่าย ยังได้ ส่งมอบเครื่องกระจายเสียงหอกระจายข่าว ให้กับชาวบ้าน โดยติดตั้งไว้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านทุ่งละครฯ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมอื่นๆในหมู่บ้านอีกด้วย

สำหรับศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านทุ่งละคร ตั้งอยู่ที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านทุ่งละคร มีนายวัชสรวี สิริวัชเวชกรกุล ผู้ใหญ่บ้านทุ่งละคร พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล และเป็นวิทยากรให้ความรู้กับชาวบ้าน ซึ่งในศูนย์ฯมีการปลูกไม้ยืนต้น ทำนาข้าวสวนผสม เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัวนำมาบริโภค ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ครบวงจร ส่วนผักที่เหลือจากการนำมาประกอบอาหาร ก็สามารถนำไปขายได้ นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดการวัชพืชตลอดจนเศษกิ่งไม้ยืนต้น มาทำเป็นถ่าน นับว่าศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดี ในการนำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ มาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!