กกต.ลำพูนเสริมเขี้ยวเล็บวิทยากรอำเภอ เตรียมพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2563 นายนพดล สุยะ ผอ.สนง.กกต.จว.ลำพูน พร้อมด้วยนายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รอง ผอ.สนง.กกต.จว.ลำพูน นำทีมวิทยากรจังหวัด ได้จัดอบรมวิทยากรอำเภอสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้วิทยากรอำเภอมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดให้แก่ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!