หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 จัดทำบุญใหญ่ ครบรอบ 44 ปี ทหารพัฒนา ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ทำบุญคล้ายวันสถาปนาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ครบรอบ 44 ปี ที่เข้ามาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี
พันเอก ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 เป็นประธาน และ ส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอสบเมย อ.แม่สะเรียง ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาอุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลของหน่วย ฯ ที่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนมาตั้งแต่ปี 2519 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
ตั้งกองบังคับการอยู่ที่บ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ได้เข้ามาช่วยเหลือเสริมงานพัฒนา
สร้างความอยู่ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของรัฐบาล และกองบัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่ วันที่ 9 ตุลาคม 2519 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาถึง 44 ปี

ภารกิจของหน่วย ฯ รับผิดชอบทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าไปพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารสร้างเส้นทางคมนาคม ถนนหนทางนับเป็นปัจจัยสำคัญในการนำความเจริญเข้าไปสู่ท้องถิ่น นำผลผลิต ของผู้คนออกมาสู่ตลาด อีกทั้งยังเป็นปัจจัยในการดำรงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอย่างยั่งยืน มีทั้งถนนลูกรังบดอัดแน่น
จนมาเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง ไปแล้วกว่า 2,000 กิโลเมตร งานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ผสมเทียมแม่โคพันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกร การพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดสระเก็บน้ำ ขุดคลองส่งน้ำ หรือสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของชุมชน เอื้อต่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาชุมชนและสาธารณูป
การสร้างถนนภายในหมู่บ้าน สร้างระบบประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา การสร้างถังเก็บน้ำฝน พร้อมทั้ง
การสาธารณสุข เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของราษฎร การมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ถูกหลักสุขอนามัย การป้องกันโรค การวางแผนครอบครัว ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน
โดยไม่คิดมูลค่า และจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกไปให้บริการถึงหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาปัญหา การขาดแคลนแพทย์
ในชนบท รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสุขภาพอนามัยอีกด้วย ให้การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชน อันเป็นทรัพยากรล้ำค่าของชาติ โดยการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน เช่น สร้างอาคารเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียน การกีฬา ทุนการศึกษา และส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน เช่น การจัดตั้งศูนย์เยาวชน การฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน รวมทั้งการขยายโอกาส ทางการศึกษาและฝึกอาชีพแก่ทหารกองประจำการ เพื่อใช้ประกอบอาชีพ และก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการ พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต โดยไม่ละเลย
ที่จะเน้นให้เยาวชนและประชาชนรำลึกถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนศาสนาอันเป็นเครื่องนำทางไปสู่
ความดีงามไปพร้อม ๆ ตลอดจนปลูกฝังอุดมการณ์รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
แก่ประชาชน ด้วยสื่อทุกชนิดที่หน่วยมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น หอกระจายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วย ตลอดจนการใช้สื่อบุคคล ด้วยการจัดชุดพัฒนาการเคลื่อนที่ออกไปเยี่ยมเยียน เพื่อช่วยเหลือประชาชน และรับรู้ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนอย่างสม่ำเสมอ การสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ที่เดือดร้อน ได้รับความสูญเสีย ในยามที่เกิดภัย ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยจากการ
สู้รบบริเวณชายแดน หรือภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุที่ส่งผลถึงผู้คนจำนวนมาก จะกระทำในนาม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ศบภ.นทพ.) ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติหลัก ในงานบรรเทาสาธารณภัย
ของกองบัญชาการกองทัพไทย และแม้กระทั่งในยามปกติ พี่น้องประชาชนที่ยากจน หรือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
ก็ถือเป็นหน้าที่ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะต้องดูแล ให้ความช่วยเหลือดูแล
ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีตามนโยบายของรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทยตลอดไป

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น