กองทัพภาคที่ 3 คุมเข้มชายแดน ป้องกัน โควิด-19

ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ประกอบกับได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้พิจารณาให้ระงับการใช้ช่องทางการเข้าออกประเทศในทุกพื้นที่ ที่มีเขตติดต่อชายแดน เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มาจนถึงปัจจุบันนั้น


ในการนี้ พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน ได้เฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ของกลุ่มแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง โดยได้สั่งการให้กองกำลังนเรศวร และกองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ จ.ตาก, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาขายแรงงานอยู่เป็นประจำ ให้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าว ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ดังนี้.-


บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.3 ทำการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยการออกลาดตระเวน และตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น อย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!