เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ภายใต้การพัฒนาส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษโดยจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่การเป็นเครือข่ายสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) ภายใต้แผนงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย


โดยจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่การเป็นเครือข่ายสร้างสรรค์ของ ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) ภายใต้แผนงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเมืองเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดน่าน สุพรรณบุรี เชียงราย และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
สำหรับจังหวัดเชียงราย อพท. ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงรายในการผลักดันสู่เมืองสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษ โดยว่าจ้างที่ปรึกษา คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ดำเนินกิจกรรมศึกษาและรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเพื่อจัดทำข้อมูล รวมทั้งการสร้างการรับรู้ความเช้าใจและระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นางจิตตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือพร้อมกัน


นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต หัตถกรรมพื้นบ้าน และการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สืบทอดมา ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาและความเจริญทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเป็นเมืองที่มีศักยภาพ ความพร้อม และความเหมาะสมในหลายด้านสำหรับการเป็นเมืองที่จะรองรับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ดังนั้น เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในประเด็นการท่องเที่ยวต่อไป (การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม) ซึ่งหากได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผสสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้ง การขับเคลื่อนวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กับวัฒนธรรมในเชิงอนุรักษ์ได้อีกด้วย

#ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!