(มีคลิป) กีฬาจตุรมิตรเกมส์ ต้านยาเสพติด

กลุ่มโรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ , โรงเรียนบ้านมะหินหลวง , โรงเรียนบ้านแม่โข่จู และโรงเรียนบ้านแม่โกปี่ ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน จัดแข่งขันกีฬา “จตุรมิตรเกมส์ ต้านยาเสพติด”  ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะด้านกีฬา เป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัย สุขภาพกายและจิตที่ดี

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “จตุรมิตรเกมส์ ต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ 6 ต.เมืองปอน  โดยการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว มีกลุ่มโรงเรียน จำนวน 4 โรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น ซึ่งมีนักกีฬากรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 204 คน แบ่งการแข่งขันเป็น 5 ประเภทคือ กีฬาฟุตซอล , วอลเล่ย์บอล , ตะกร้อ , เปตอง และกรีฑาประเภทลู่ ลาน

การจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

โดยนายสมชาย วงษ์จันทธนพงษ์ นายก อบต.เมืองปอน ได้ให้โอวาทแก่นักกีฬาว่าการกีฬา เป็นกิจกรรรมที่สำคัญของการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สมควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นนโยบายสำคัญที่ช่วยให้ทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  เป็นประชากรที่ดีมีคุณภาพของชาติบ้านเมืองสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!