ธรรมนัส ลุยแพร่ประธาน จ่ายเงินเยี่ยวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยและโครงการปชส.ผลิตลำไยคุณภาพ

เมื่อวันที่วันที่ 25 ตุลาคม 2563ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMSตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นประธาน การจ่าย เงินโครงการเยียวยเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จังหวัดแพร่โดย มีนายสมหวัง พ่วงบางโพผวจ.แพร่ นำหัวหน้าส่วนราชการในจ.แพร่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมต้อนรับและร่วมงาน


นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นอย่างมาก ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 /อนุมัติโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนก้กรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือ โดยให้ความช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ (อายุลำไยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) โดยประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.2 ล้านไร่
จังหวัดแพร่/ มีเกษตรกรชาวสวนลำไย/ที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 จำนวน 735 ราย 936 แปลง เนื้อที่ 2,792.290 รวมเป็นเงิน 5,584,580 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เริ่มดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรชาวสวนลำไย ตั้งแต่วัน 15 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2563


นอกจากนี้ภายในงานยังประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ ,การผลิตลำไย, การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชลำไย, ธุรกิจชุมชนสร้างไทย,การจัดเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP) ,พืชอาหารปลอดภัย ,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ,พื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับกรปลูกลำไย เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนลำไยได้รู้ และพัฒนาคุณภาพลำไยในจังหวัดแพร่ ให้มีคุณภาพดี ซึ่งในวันนี้มีตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไยในจังหวัดแพร่ ได้เข้ามาร่วมในงานฯ จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอลอง  อำเภอหนองม่วงไข อำเภอเด่นชัยเภอสอง อำเภอวังขึ้น และอำเภอสูงเม่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 ราย ที่เข้าร่วมงานในวันนึ้


ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญในการผลิตในเรื่องของการเกษตรนั้นคือปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งต้องมีการแก้ไขโดยเฉพาะภัยแล้งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการตลาดที่ต้องดูแล ไม่ให้เกิดผลผลิตราคาตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ในส่วนของที่ดินทำกินก็เช่นกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยการผลิตซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น