รมช.กษ. ลงพื้นที่ลำปางมอบเงินเยียวยาชาวสวนลำไย และติดตามการช่วยเหลือเรื่องที่ทำกิน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกร มอบเงินเยียวยา 38 ล้านบาทแก่ชาวสวนลำไย พร้อมติดตามการดำเนินงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ จ.ลำปาง


ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ และคณะ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำพิธีมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรกว่า 5,300 ราย ที่ได้รับผลกระทบในเขตท้องที่ทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง และตรวจติดตามการดำเนินงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ร่วมพบปะกับพี่น้องเกษตรกร ทั้งกลุ่มตัวแทนชาวสวนลำไย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และกลุ่มตัวแทนเกษตรกรชาวบ้านที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกิน ณ ที่อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวบ้าน และชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน


ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในทั้ง 2 กรณีดังกล่าวว่า สำหรับด้านการเกษตรรัฐบาลได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก มุ่งเน้นในการที่จะรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในสินค้าเกษตรสำคัญ ซึ่งลำไยถือเป็นหนึ่งในผลผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มดังกล่าว แต่เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านการผลิตและการตลาดต่อเกษตรกรชาวสวนลำไย โดยทางรัฐบาลได้พยายามเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดสรรงบประมาณมอบเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกร ซึ่งในส่วนนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 อนุมัติโครงการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไยทุกครัวเรือน ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถฟื้นฟูการผลิตลำไยในฤดูการผลิตถัดไปได้ โดยจะให้ความช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และจะต้องเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป


และสำหรับในส่วนเรื่องปัญหาที่ดินทำกิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามและรับทราบรายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง โดยพบว่าจังหวัดลำปางมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินรวมทั้งหมดประมาณ 284,055 ไร่ มีการรังวัดและออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 39,216 ราย ล่าสุดได้มีการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรในเขตท้องที่อำเภอแม่ทะ เพิ่มเติมอีกจำนวน 30 ราย รวม 30 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ 133 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา


ซึ่งในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันทำพิธีมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรชาวสวนลำไย ทั้ง 13 อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยในปี 2563 ทางจังหวัดลำปางมีเกษตรเข้าร่วมโครงการเยียวยาจำนวนทั้งสิ้น 5,331 ครัวเรือน พื้นที่สวนลำไย 6,802 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมดกว่า 18,996 ไร่ รวมจำนวนเงินเยียวยาที่มอบให้แก่กลุ่มเกษตรกรกว่า 38 ล้านบาท พร้อมทั้งได้ร่วมกันมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรอำเภอแม่ทะทั้ง 30 รายด้วย ตลอดจนได้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพดีของจังหวัดลำปาง ทำการเก็บข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางในการที่จะนำไปแก้ไขปัญหาและปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกอื่นๆ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!