สำนักงานประกันสังคม จ.ลำพูน จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเด่นคุณธรรมจริยธรรม”

วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานประกันสังคม จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเด่นคุณธรรมจริยธรรม”  โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคลากรดีเด่นคุณธรรมจริยธรรม” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ประกันสังคมจังหวัดลำพูน พิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น และ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งช่วยเหลือผู้ประกันตนที่มีปัญหาด้านการประกันสังคม โดยมีผู้ได้รับโล่เกียรติคุณ ดังนี้ 1.โล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้กับ นายทองสุข ขัตินนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคม สาขาบ้านโฮ่ง, 2.โล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น ให้กับ บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด, 3.โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสร้างการรับรู้งานประกันสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี ประจำปีพุทธศักราช 2563 ให้กับ นางสาวอาภากร ปัญโญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!