ประเมินผลงาน ผอ.รร.อนุบาลแพร่ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ทางโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1โดยนายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาฝลแพร่ ได้นำเสนอผลงาน เข้ารับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. ว 17/2552โดยมีนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ประธานกรรมการ นายธีรวิทย์ ภิญโญ อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิิ กรรมการ นายประดิษฐ์ คำมี ผู้อำนวยการเชียวชาญ โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) กรรมการและเลขานุการ เป็นคณะกรรมการประเมิน และมีนางกิ่งกาญจน์ มังกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และได้รับเกียรติจาก นายเชษฐา ชยนานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแพร่ นายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าสายชั้น ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น