(มีคลิป) ประกันสังคม จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 สำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคมครั้งที่ 3/2563 ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดโครงการฯระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563 มีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ และตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประกันสังคมของสถานประกอบการและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้ารับการอบรมภารกิจฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน โดยมีนางสาวสรันยา สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟินฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 แนะนำสถานที่และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปรับความรู้พื้นฐานงานประกันสังคม โดยทีมศูนย์สารนิเทศ จากนั้นทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4 อ. ตามนโยบาย Healthy Thailand และจัดทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม 4 กลุ่มเพื่อเข้ารับความรู้จากฐาน 4 ฐาน มีฐานอารมณ์และจิตใจ ฐานอาหารรับรู้เรื่องฉลากอาหารที่ให้คุณและให้โทษ ฐานออกกำลังกายแค่ขยับเท่ากับออกกำลังเพื่อสุขภาพที่ดี เพื่อให้รู้ว่าโอกาศออกกำลังกายมีอยู่เสมอถ้าทุกท่านใส่ใจ และฐานที่ 4 สุดท้าย เป็นฐานอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาวะดี ชีวีมีสุข สร้างคุะณภาพชีวิตที่ดีในหลากมิติ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม โดยมีนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าว และตามด้วยการอภิปรายงานประกันสังคมเรื่อง “รู้สิทธิ์ สร้างสุข (ภาพ) กับประกันสังคม” มีนางอุสนีย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบให้ข้อมูล และตามด้วยนายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทนให้ความรู้ ตามด้วยนางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคมมาให้ข้อมูลเรื่องประกันสังคม มีนายเอกณรินทร์ ใจมะโน นักสื่อสารมวลชน สถานี้วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินรายการ จากนั้นแสดงความคิดเห็นและตรอบข้อสักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันสังคมและเสร็จสิ้นการจัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ครั้งที่ 3/2563

ร่วมแสดงความคิดเห็น