โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลคะแนน O-NET สูงสุด

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 โดย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รายการละ 1,000 บาท

ดังรายละเอียดต่อไปนี้
O-NET มัธยมศึกษาปีที่3 นายกิตติภูมิ ชูวงค์ คะแนนสูงสุด วิชาภาษาไทย 91.00 คะแนน ปัจจุบัน เรียนอยู่ชั้น ม.4/1

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นายเอริค เบย์ คะแนนสูงสุด วิชาภาษาอังกฤษ 98.00 คะแนน ปัจจุบัน เรียนอยู่ชั้น ม.4/9

แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน นางสาวหนึ่งฤทัย ปึกแก้ว คะแนนสูงสุด วิชาคณิตศาสตร์ 84.00 คะแนน คะแนนสูงสุด วิชาวิทยาศาสตร์ 65.50 คะแนน ปัจจุบัน เรียนอยู่ชั้น ม.4/1

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นางสาวจารุวรรณ ต๊ะปิงยศ คะแนนสูงสุด วิชาคณิตศาสตร์ 84.00 คะแนน ปัจจุบัน เรียนอยู่ชั้น ม.4/1

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ นางสาววรันธร ธัญใจ คะแนนสูงสุด วิชาวิทยาศาสตร์ 65.50 คะแนน ปัจจุบัน เรียนอยู่ชั้น ม.4/3

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6
นายพงศกร พาลมูล คะแนนสูงสุด 5 รายวิชา วิชาภาษาไทย
87.00 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 92.50 คะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ 75.00 คะแนน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 78.00 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ 78.75 คะแนน ปัจจุบัน ศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น