ชณภพ ไกรศักดิ์ รับโล่ระดับประเทศ เครือข่ายเฉพาะประเด็นเกษตรกรรมสู่อาหารปลอดภัย ระดับดีเยี่ยม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ได้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำหน้าที่เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน และศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาวะชุมชน/ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็น/ศูนย์เรียนรู้โดยองค์กรของท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นเกษตรกรรมสู่อาหารปลอดภัย ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2563 ที่มีการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เฉพาะประเด็น โดยผ่านการรับรองจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายแล้วเสร็จ จนถึงปัจจุบันได้มีองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คณะผู้จัดงานเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ จึงได้พิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ในฐานะปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นเกษตรกรรมสู่อาหารปลอดภัย ระดับดีเยี่ยม ในส่วนของจังหวัดแพร่ มีผู้ได้รับรางวัลโล่เกียรติอันทรงเกียรตินี้ ได้แก่ นายชณภพ ไกรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสูงเม่น โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายประยูร รัตนเสนีย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม Royal Jubilee ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น