(มีคลิป) น่านจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน

นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน  กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ช่วงระหว่าง ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2563 วัฒนธรรมจังหวัดน่าน  กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองน่าน  เกี่ยวกับการส่งเสริมการรักษาต่อยอดวัฒนธรรมไทยในการศึกษาค้นคว้าวิจัย และส่งเสริมหน่วยงานของรัฐเอกชน และประชาชนที่ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงาน และแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ได้จากโครงการการท่องเที่ยวชุมชนวิถีคนเมืองได้

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาพื้นบ้าน ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอคุณค่าของงาน   ศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยกำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงพื้นที่เพื่อศึกษาศิลปะวัฒนธรรมในชุมชนจังหวัดน่าน โดยมุ่งหวังส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเส้นทางเดิน เชื่อมโยงกับเส้นทางใหม่โดยให้ชุมชนในจังหวัดน่านได้มีโอกาสนำเสนอปัญญาวิถีชีวิต รวมทั้งภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สวยงามและมีความหลากหลาย ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ขึ้นชมวิถีชีวิต ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน และนำเสนอประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ทั้งทางสื่อต่าง ๆ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเกิดการรับรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนจังหวัดน่าน ให้เผยแพร่ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน นำต้นทุนทางวัฒนธรรมไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชน  ให้มีความ มั่งคั่งและยั่งยืนด้วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมเป็นตัวของตัวเอง เป็นเอกลักษณ์เป็นเสน่ห์ที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจังหวัดน่าน  และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อสร้างความสมานฉันท์ปรองดองของคนในภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

ได้แก่สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมในกลุ่ม C-POT และ ผลิตภัณฑ์ รากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสทำงานร่วมกันโดยใช้งานวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเกิดสำนึกรักท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาชนคนรุ่นใหม่ให้นำวิถีทางวัฒนธรรมไปใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม รวมทั้งแก้ไขวิกฤตการณ์ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มบทบาทของหน่วยงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชาติและท้องถิ่น ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง รวมถึงเสริมฐานรากวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น