อาชีวะต้านภัยหนาว ผลิตผ้าห่มแจก 1,500 ผืน ในพื้นที่ภาคเหนือ

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่มีหย่อมความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดความหนาวเย็นเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ให้ความช่วยเหลือกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว ในจังหวัดทางภาคเหนือ โดยมอบหมายให้นักเรียน นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ผลิตผ้าห่มกันหนาว เพื่อมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 1,500 ผืน โดยมอบให้ผู้ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ เชียงใหม่ ดังนี้

  1. นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จำนวน 300 ผืน
  2. หมู่บ้าน อบต.แม่สูน จำนวน 17 หมู่บ้าน จำนวน 500 ผืน มอบ ณ วิทยาการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่
  3. โรงเรียน ตชด.ทอท เฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้านนาโต่ และศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 200 ผืน
  4. ชุมชนนักเรียนเครือข่ายมัธยมต้น และนักเรียนขยายโอกาส โรงเรียนบ้านหนองแรด โรงเรียนร่องแช่ โรงเรียนบุญนาค โรงเรียนสันทรายงามวิทยา โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยา และ ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านตำบลงิ้ว ตำบลต้า อำเภอขุนตาล อำเภอเทิง ตำบลเวียง ตำบลตับเต่า ตำบลไม้ยา จำนวน 500 ผืน ณ วิทยาลัยเทคนิคเทิง จังหวัดเชียงราย

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้ประสบภัยหนาวได้รับความอบอุ่นจากผ้าห่มกันหนาว ช่วยให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติแล้ว นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ยังได้นำทักษะวิชาชีพมาบูรณาการช่วยเหลือสังคม มีจิตอาสา เกิดความสามัคคี ใช้เวลาอย่างรู้คุณค่า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งผ้าห่มกันหนาว เป็นผลผลิตจากการเรียนการสอนของนักศึกษา สาขาวิชาสิ่งทอ ของวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งทำให้เห็นศักยภาพของนักศึกษาอาชีวะที่สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการเรียนมาบูรณาการช่วยเหลือชุมชนและสังคม อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในวิชาชีพอันเป็นแนวทางในการนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น