ทบ.เปิดพื้นที่ในค่ายทหารให้ชาวนาใช้ตากข้าวเปลือกลดความชื้น บรรเทาความเดือดร้อน

ตามที่เกิดอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา และพื้นที่นาถูกน้ำท่วมขังเป็นวงกว้าง ทำให้ชาวนาต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกแล้วนำมาตากลดความชื้นตามลานปูนของวัด โรงเรียน ถนนในหมู่บ้าน หากไม่เร่งตากข้าวเปลือกให้แห้งจะเสียหาย และได้เกิดปัญหามีลานปูนไม่เพียงพอต่อความเดือดร้อนนั้น

ล่าสุด พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบกมีความห่วงใยและต้องการลดผลกระทบให้กับชาวนา    ที่ไม่มีพื้นที่เพียงพอในการตากข้าวเปลือกลดความชื้น ได้สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศ พิจารณาเปิดพื้นที่ในค่ายทหารเพื่อให้ชาวนาใช้เป็นสถานที่ตากข้าวเปลือกเป็นการชั่วคราว เพิ่มพื้นที่ตากข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชาวนาในแต่ละชุมชน/จังหวัด

นอกจากนี้ยังได้มอบให้หน่วยทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือมีโรงสีข้าวในพื้นที่ของหน่วย              ได้เข้าช่วยประสานดำเนินการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรนำมาตาก และสีข้าวในโรงสีข้าวของหน่วย                เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยให้หน่วยทหารเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อ     ความเดือดร้อนของเกษตรกรในขณะนี้

ทั้งนี้ที่ผ่านมากองทัพบกได้ส่งทหารเข้าช่วยเกษตรกรลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวในนาที่ถูกน้ำท่วมในหลายพื้นที่           และหวังว่าการเปิดให้ใช้พื้นที่ค่ายทหารตากข้าวเปลือก จะช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิต ทำให้ชาวนา          สามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาดี เกษตกรมีรายได้ อันจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจชุมชน และภาพรวมของ    ประเทศได้ในช่วงนี้

หากเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว สามารถติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ในค่ายทหารได้โดยตรง     กับหน่วยทหารในแต่ละจังหวัด ซึ่งกองทัพบกยินดีและพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ


ที่มา:ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!