ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมณ์

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนา เชียงใหม่          เป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนา เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 เรื่องโครงการกิจกรรมที่หน่วยงานภายนอก ขอความอนุเคราะห์สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่   จัดกิจกรรมในรอบปีงบประมาณ 2563, สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ในรอบปีงบประมาณ 2563, จังหวัดเชียงใหม่     เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การเนสโก้ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน, จังหวัดเชียงใหม่                        ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List ) ของเมืองมรดกโลก โดยยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2557, งานประเพณีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ประจำปี 2563

ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ พระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่,             งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่, โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 มีคณะกรรมการ สมาชิก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนา อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น