ปภ.ลำปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเกาะคา ร่วมวิเคราะห์ถอดบทเรียนเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ และการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.)
กิจกรรมดังกล่าว สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเกาะคา ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่งในอำเภอเกาะคา หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดเข้าร่วม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการดำเนินงาน แผนงานในการขับเคลื่อน ศปถ.อปท.และการมอบอุปกรณ์อำนวยการจราจร/อุปกรณ์กู้ภัยแก่ตำบลปลอดภัยต้นแบบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น