3 นศ.สถาปัตย์ฯ ม.แม่โจ้ คว้า 4 รางวัล Thesis of the years award 2020 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคล้านนา

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้า 4 รางวัลจากการประกวด “โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2563 (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) Thesis of the years award 2020” โดยทางสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น มีสถาบันการศึกษาในเครือข่ายสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 188 ผลงาน และทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เข้าร่วมประกวดจำนวน 10 ผลงาน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 4 รางวัล จาก 3 ผลงาน ในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก (ภูมิภาคล้านนา) ดังนี้

– รางวัลอันดับที่ 1 วิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2563 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (ภูมิภาคล้านนา) และ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประเภท ชุมชน/เมือง/การอนุรักษ์ ได้แก่ “โครงการสถานีรถไฟฟ้าบ้านปิน 105 ปี ในความทรงจำ” ผลงานของ นายแมนสรวง ปันสุข นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5

 

– รางวัลสมควรเผยแพร่ ประเภท สร้างสรรค์/การทดลอง ได้แก่ “โครงการพาวิลเลี่ยน ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” ผลงานของ น.ส.ณัฐการ เล่ห์เหลี่ยม นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5

– รางวัลสมควรเผยแพร่ ประเภท ชุมชน/เมือง/การอนุรักษ์ ได้แก่ “โครงการชุมชนตลาดใหญ่ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา” ผลงานของ นางสาวจุฑารัตน์ ทัศการ นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5

ผศ.พันธ์ศักดิ์ ภักดี รองคณบดีฝ่ายพันธกิจพิเศษและเครือข่าย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “รางวัลนี้เป็นรางวัลสำคัญที่นักศึกษาทุกคนทุ่มเทและใฝ่ฝัน อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดของหลักสูตรด้านการเรียนการสอน ที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์และปรัชญาของหลักสูตร ที่ให้ความสำคัญต่อภูมิสังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถตอบโจทย์วิชาชีพ ซึ่งหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิก สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างภาคภูมิใจ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น