จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 25/2563

วันที่ 26 พ.ย. 63 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 25/2563 ณ ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย เพื่อรับทราบสถานการณ์และรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือประสานการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

โดยประธานในที่ประชุมได้แจ้งสถานการณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีผู้ป่วย 60 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 1 ล้านคน จากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รับทราบรูปแบบการดำเนินการของจังหวัดตากที่มีมาตรฐานและมาตรการใกล้เคียงกัน ต่อด้วยเรื่องแจ้งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยในการขยายเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ออกไประหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 63 ถึง 15 ม.ค 64 และสถานการณ์การแก้ปัญหาของ อ.แม่สาย โดย ผวจ.เชียงราย สั่งการให้รวบรวมผลคดีแล้วส่งให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายรณรงค์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและให้ความร่วมมือเป็นหูเป็นตาสอดส่องมิให้มีการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรด้วย ต่อด้วยรายงานของ อ.เชียงแสน ที่มีจุดการเฝ้าระวัง 5 จุด มีการจับกุมผู้นำพาบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างเข้มงวด ส่งฟ้องศาล และสอดส่งพฤติกรรมป้องกันการลักลอบนำพาทั้งคนไทย คนจีน และเกาหลีเข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งคนและยานพาหนะทั้งเรือและจักรยานยนต์

ส่วนเรื่องการพิจารณา เห็นชอบมาตรการเตรียมการ การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อ.แม่สาย และแนวชายแดนประเทศเมียนมา ในกรณีดังนี้

กรณีพบผู้ป่วยในเขต จ.ท่าขี้เหล็ก จะยังไม่มีการปิดด่านและยังมีการขนส่งสินค้า ให้มีมาตรการลาดตระเวน สกัดกั้น มาตรการทางแพทย์และสาธารณสุขค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ตั้งจุดคัดกรอง เตรียมความพร้อมโรงพยาบาล และเครือข่ายเฝ้าระวัง มาตรการทางสังคมให้คัดกรองเข้มข้น ปิดช่องทางทางธรรมชาติ จัดเวรยามตามแนวชายแดน ลาดตระเวนชายแดน ตั้งจุดตรวจแนวชายแดน เจ้าหน้าที่สวมชุดป้องกันตนเอง มาตรการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ และมาตรการกักกันคนไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก ป้องกันการตื่นตระหนกและตอบโต้ข่าวลือข่าวปลอม


และกรณีพบผู้ป่วยคนไทยในพื้นที่ อ.แม่สายและประเทศเพื่อนบ้านมีการระบาดและควบคุมไม่ได้ ให้ปิดด่านและไม่มีการขนส่งสินค้าชั่วคราว จำกัดการเดินทาง ปิดสถานบริการและที่คล้ายสถานบริการ ให้มีมาตรการที่เข้มข้นสกัดกั้นคัดกรอง มาตรการทางสาธารณสุขการสอบสวนและค้นหาผู้สัมผัสโรคอย่างรวดเร็ว ให้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากพบผู้ป่วยให้ส่งกลับประเทศต้นทาง ไม่ให้มีการส่งต่อหรือรับเข้ามารักษา เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มจำนวนมาก ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก ป้องกันการตื่นตระหนก และตอบโต้ข่าวลือข่าวปลอม ที่ต้องเน้นความรวดเร็วและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น