กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเขตอำเภอสูงเม่น ออกติดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และประชาสัมพันธ์เร่งตรวจสอบรายชื่อ

นางปราณี ตระกูลจันทร์แสง ผู้ใหญ่บ้านดอนมูลหมู่ที่ 4 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้นำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นายกอบจ.แพร่และสมาชิกสภาอบจ.แพร่ ซึ่งบ้านดอนมูล หมู่ 4 มี 354 ครัวเรือน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 854 คนจึงมีมีการแบ่งหน่วยเลือกตั้ง 2 หน่วย หน่วยที่ 5 และหน่วยที่ 6 ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดดอนมูล
บ้านดอนมูลหมู่ที่ 4 ต.ดอนมูลหน่วยที่ 5 และหน่วยที่ 6 ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดดอนมูล

หน่วยเลือกตั้งหน่วย 5 ศาลาการเปรียญวัดดอนมูลหน่วย 6 เต็นท์ชั่วคราวบริเวณศาลาการเปรียญวัดดอนมูลด้านทิศตะวันตกหรือหน้าหอฉันท์ ด้านนายสมควร ดอกเกี๋ยง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลสบสาย อ.สูงเม่นก็ออกติดประกาศผู้สมัครเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเช่นกัน ณ. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 ต.สบสาย


สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น