จ.แพร่ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์และสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการมอบรางวัล เชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดดีเด่น (รางวัลเสมารักษ์) ประจำปี 2563 ได้แก่ สิบเอกพนม สมนึก เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ พลฯ อุทัย ใจน้ำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 นายสัญญา จันเสนา ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายธีร์นวัช ต่อตัน ครูชำนาญการ นายวันชัย เปลี่ยนสุวรรณ เจ้าหน้าที่ปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และได้มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่สถานศึกษารางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร ได้แก่ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์นุกูล) โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย และโรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น