โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19)

ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ทั้งผู้มารับบริการ รวมไปถึงป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้มีมาตรการในการป้องกัน และเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดเสมอมา ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่
✅ มีจุดคัดกรองผู้ที่จะมารับบริการทุกคนตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่จะเข้ามาทำงานในโรงพยาบาล และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
✅ มีคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อดูแลผู้มารับบริการด้วยอาการของระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ แยกจากผู้ที่มาติดต่อรับบริการด้วยความเจ็บป่วยหรือโรคอื่นๆ และมีห้องแยกโรคที่มีระบบหมุนเวียนอากาศเป็นความดันลบเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ
✅ประตูเข้า-ออก โรงพยาบาลมีเซนเซอร์ทำงานอัตโนมัติ ช่วยลดความเสี่ยงในการนำมือไปสัมผัสและติดเชื้อ
✅ มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้ผู้ใช้บริการล้างมือก่อนเดินเข้าตัวอาคาร และประจำจุดเคาน์เตอร์พยาบาล
✅เก้าอี้นั่งพักผู้ป่วย และในลิฟต์ มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด มีการดูแลสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลให้สะอาดปราศจากเชื้อด้วยวิธีการทำความสะอาดที่มีมาตรฐานอย่างเคร่งครัด และมีการจัดบริเวณพักรอตรวจให้มีระยะห่างระหว่างกันที่เพียงพอ
✅ โรงพยาบาลเลือกใช้ระบบการวัดไข้ในหู เมื่อใช้แล้วส่วนที่สัมผัสคนไข้จะทำการทิ้งทันทีเพื่อลดการปนเปื้อน
✅ ห้องพักผู้ป่วยมีระบบแอร์แยกเฉพาะแต่ละห้อง เพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อโรคกระจายไปห้องข้างเคียงและบริเวณอื่น
✅มีการใส่ชุดป้องกันตามมาตรฐานทางการแพทย์

ขั้นตอนทั้งหมดนี้ คนที่มีความเสี่ยงก็จะถูกจำกัดการแพร่เชื้อตั้งแต่ต้น ส่วนคนที่ไม่ป่วยเมื่อเดินทางมาใช้บริการ ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อแต่อย่างใด

ขอให้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ทุกท่าน เชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยที่เราเข้มงวดมาโดยตลอด และขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ไว้วางใจโรงพยาบาลของเราเป็นอย่างสูง

ร่วมแสดงความคิดเห็น