ลำปาง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดโรคและการแพร่ของโรคโควิด-19

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนชาวจังหวัดลำปาง และเป็นการควบคุมการแพร่โรคดังกล่าวให้อยู่ในวงจำกัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 และข้อ 2 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปางในคราวประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการแพร่ของโรคไว้เป็นการชั่วคราว ดังนี้  1) สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  2) สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนสบิลเลียด สนุกเกอร์ หรือสถานที่ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน 3) สถานบันเทิงและร้านคาราโอเกะ  4) ร้านเกมส์และร้านอินเตอร์เน็ต และ  5) โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ โดยในส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบกำกับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติ

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอาจจะได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่งเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิ์โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น