ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563

วันที่ 5 ม.ค. 64 ที่เรือนจำกลางตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยมี นายสำเริง สวัสดี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางตาก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี รวมถึง มีครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่มารอรับด้วยความอบอุ่น

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ ผู้ต้องราชทัณฑ์ ให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษหรือปล่อยตัว เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมให้กับบุคคลดังกล่าว ทั้งการศึกษา อบรมพัฒนาจิตใจ และการฝึกทักษะอาชีพ แนะแนวทางการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษสามารถกลับไปใช้ชีวิต ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข มีอาชีพที่สุจริต ไม่เป็นภาระและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม ซึ่งผู้ได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้ได้ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 แล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบหนังสือสำคัญปล่อยตัวแก่ตัวแทนผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทาน ในครั้งนี้ จำนวน 10 ราย

สำหรับบรรยากาศในการปล่อยตัว มีครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มารอรับด้วยความอบอุ่น บางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวไหลออกมาด้วยความปลื้มปิติยินดี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ โปรดกระหม่อม พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น