คำจำกัดความ “โรงพยาบาลสนาม” การจัดตั้ง และการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาลสนาม

คำจำกัดความ “โรงพยาบาลสนาม” คือ สถานที่ ที่จัดเพื่อการดูแลรักษาพยาบาล รองรับผู้ป่วยจำนวนมากที่เกินศักยภาพของโรงพบาบาลที่จะให้การดูแลรักษาได้ สถานที่จัดตั้ง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ความต้องการของชุมชน และทรัพยากรด้านสาธารณสุขที่มี เช่น วัด โรงเรียน โรงยิม หอประชุมขนาดใหญ่ ผู้รับผิดชอบหลักการดำเนินการ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จะต้องมีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อยู่ในชุมชน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวัสดุ อุปกรณ์/เวชภัณฑ์ที่จำเป็น และระบบต่างๆ ดังนี้

 • ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย
 • ระบบการบริหารจัดการผู้ป่วย
 • ระบบการขนส่ง
 • ระบบการเชื่อมโยง และสื่อสาร
 • ระบบการป้องกันควบคุมการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อ
 • ระบบสุขาภิบาล
 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย
 • ระบบการสื่อสารความเสี่ยง
 • งานสังคมสงเคราะห์ และจิตวิทยา

การจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับโรงพยาบาลสนาม

 • เต้นท์/ที่พัก
 • อุปกรณ์สำนักงาน
 • อุปกรณ์สื่อสาร
 • เครื่องมือแพทย์
 • อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคล
 • อุปกรณ์ความปลอดภัย
 • อุปกรณ์ดำรงชีพ
 • ยา และเวชภัณฑ์

ผู้ป่วยที่เหมาะสมกับโรงพยาบาลสนาม คือ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรือ มีอาหารเล็กน้อย และผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ที่ดีขึ้นภายหลังเข้ารับการรักษาไว้ในโรงพยาบาล และมีอาการคงที่ เพื่อเข้ารับการดูแลรักษา และเฝ้าสังเกตอาการ

ขอบคุณข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น