รับมือหมอกควันไฟป่า ชุมชนร่วมแก้วิกฤต ด้วยการลดละ เลิกเผาขยะ เผาวัชพืช

คณะทำงานศูนย์บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ แจ้งว่า ปัญหาไฟป่าเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการลดลงของพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ว จากสถิติการเกิดไฟป่าในไทย พบว่าล้วนเกิดจากการกระทำของคน ทั้งสิ้น ส่งผลกระต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขาประสบกับปัญหาหมอกควันอย่างรุนแรง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ดังนั้น การแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต้องดำเนินการตามแผนที่ทำความเข้าใจตรงกัน มีการถอดบทเรียนจากที่ผ่านๆมา ซึ่งสาเหตุการเกิดไฟป่า มาจากการเข้าป่าหาของ ป่า ล่าสัตว์ เผาไร่ ในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด ต้องสร้างจิตสำนึก ดูแล ปกป้อง หวงแหนป่า ลดการเผาวัชพืช ขยะ เศษใบไม้ กิ่งไม้ มีส่วนร่วม จัดการ เชื้อเพลิงที่อาจเป็นต้นตอการเกิดไฟไหม้ เช่น จัดการใบไม้แห้ง ที่ร่วงหล่น มาทำปุ๋ย รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ “จากสถิติข้อมูลโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” การปลูกต้นไม้ของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแกนกลางในแผนนั้น เชียงใหม่ ติดอันดับ 1 มีการปลูก 2,557,948 ต้น อันดับ 2 ลำปาง 2,201,970 ต้น อันดับ 3 ตาก 1,832,549 ต้น

เครือข่าย รักษ์ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ระบุว่า ผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่า ในพื้นที่ ได้สร้างความตระหนักรู้ หวงแหนผืนป่าของชุมชนที่ป่าเชียงดาว เป็นป่าต้นน้ำ โดยชุมชน มีการรวมพลังจัดการเชื้อเพลิงไฟ บรรดาเศษไม้ ใบไม้แห้ง ทำแนวกันไฟ ชุมชนสอดส่องการเข้าป่า หาของป่า มีกฎกติกา ให้เคารพวิถี พึ่งพาป่าโดยไม่ทำลาย “แม้ว่าการเผาไร่ เผาป่า จัดการวัชพืช เตรียมพื้นที่เพาะปลูก จะเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวบ้าน แต่ผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า สร้างปัญหามากมาย กลายเป็นบทเรียน ประสบการณ์ตรงที่ชาวบ้านรับรู้ มีการร่วมมือ เป็นเครือข่าย ดูแลปัญหาการเผาป่า ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่”

อย่างไรก็ตาม ปัญหาหมอกควันไฟป่า การเผาป่า ไม่ได้เกิดขึ้น ในพื้นที่ของไทย ยังมีเหตุปัจจัย จาก
ประเทศเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งหมอกควัน ในช่วงนี้เริ่มปรากฎในพื้นที่ภาคเหนือ ตอนบน ในจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ทั้งเชียงใหม่, และจังหวัดใกล้เคียง ที่สำคัญ ชาวบ้าน และชุมชน ต้องเคารพกฎกติกา การลดละ เลิกเผาขยะ เผาวัชพืช เพราะถ้าเผาทีละจุดๆ รวมกันหลายๆที่ก็
มีปัญหาหมอกควันได้เช่นกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น