รพ.แม่และเด็กเชียงใหม่ ทําความสะอาด Big Cleaning หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 พาภรรยามาตรวจครรภ์

 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.แม่และเด็กเชียงใหม่) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ป่วยCOVID-19 รายที่ 62 เป็นชายไทย อายุ 28 ปี  ภูมิลําเนาอ.เมือง จ.เชียงใหม่ อาชีพ พนักงานบาร์เทนเตอร์ ร้านริเวอร์ไซด์ ที่พาภรรยามาตรวจครรภ์ตามนัดในวันที่ 7 ม.ค.2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.แม่และเด็กเชียงใหม่) ช่วงเวลา 7.30-11.30 น. ภรรยาของผู้ป่วยได้ไปตรวจหาเชื้อ ผลการตรวจเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2554 เป็นผลลบ (ไม่พบเชื้อ)

หลังได้รับแจ้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.แม่และเด็กเชียงใหม่) ได้ทําการสอบสวนโรคพบผู้มีความเสี่ยงสูง ที่สัมผัสผู้ป่วย ทั้งหมด 14 คน เป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย จํานวน 6 คน และผู้รับบริการ จํานวน 8 คน ได้แจ้งให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการกักตัวที่บ้าน (Home quarantine) เป็นเวลา 14 วันและเข้ารับการตรวจ หาเชื้อCOVID-19 เพื่อเฝ้าระวังโรคต่อไป รวมถึงได้เร่งดําเนินการทําความสะอาด Big Cleaning ทันที โดยการล้าง ทําความสะอาดพื้น เช็ดทําความสะอาด ทุกพื้นผิว ทุกจุดเสี่ยงทุกจุดสัมผัสด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของ กรมอนามัย พร้อมทั้งยกระดับมาตรการ การคัดกรอง การป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของโรคCOMD-19 อย่างเข้มงวด ทั้งในบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.แม่และเด็กเชียงใหม่)

 

สถานที่ที่มีผู้ป่วยเดินทางไปใช้บริการ หลังจากมีการสอบสวนโรคแล้ว ทุกสถานที่จะมีการทําความสะอาดฆ่าเชื้อ และดําเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการของกรมควบคุมโรค ซึ่งสามารถเดินทางไปใช้บริการได้ตามปกติ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ สแกน “ไทยชนะ” ทุกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่ระบาด”

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น