(มีคลิป) จ.แม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดด่านจุดผ่อนปรนการค้า 5 ช่องทาง ดีเดย์ 18 ม.ค. นี้ หลังผู้ประกอบการชายแดนประสบปัญหา การปิดด่าน ไทย-เมียนมา

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนการค้า เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการชายแดนไทย- เมียนมา


ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด่านเมียนมา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่7 มกราคม 2564 โดยมีการพิจารณาให้เปิดจุดผ่อนปรนการค้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประกอบการที่มีสินค้าตกค้างเป็นจำนวนมากที่ประเทศเมียนมา ซึ่งในครั้งนี้ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบแนวทาง หลักเกณฑ์การเปิดจุดผ่อนปรน จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามที่คณะทำงานประเมินความพร้อม และแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อดำเนินการขนย้ายนำเข้าและส่งออกสินค้า โดยพิจารณาห้วงระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 31 มกราคม 2564

อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์การเปิดจุดผ่อนปรน ประกอบด้วย
1.ขั้นตอนการดำเนินการการนำสินค้าเข้าและส่งออก – ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเข้า – ออกของบุคคล ผ่านช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าทุกแห่งรวมทั้งช่องทางธรรมชาติ – สินค้าทั่วไปอุปโภค-บริโภค ผู้ประกอบการยื่นคำร้องต่อศุลกากร – สินค้าเกี่ยวกับความมั่นคง และสินค้าที่นอกเหนือจากสินค้าอุปโภค-บริโภคทั่วไป ผู้ประกอบการยื่นคำร้องต่อศุลกากร และส่งเรื่องมายังศูนย์สั่งการชายแดน เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา -สินค้าสิ่งมีชีวิตโค-กระบือ ให้ดำเนินการนำเข้าเฉพาะสินค้าตกค้าง
2. ประเภทสินค้าที่พิจารณานำเข้า-ส่งออก – สินค้าสิ่งมีชีวิต (โค-กระบือ) นำเข้าได้เฉพาะที่ตกค้าง จะนำเข้าช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้งและบ้านแม่สามแลบ – สินค้าเฉพาะที่ตกค้างรอการนำเข้าอันเป็นสินแร่ สินค้าการเกษตรตามฤดูกาล ให้พิจารณาเป็นการเฉพาะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด – ประเภทสินค้าทั่วไป พิจารณาให้ส่งออกสินค้าด้านอุปโภค-บริโภคเท่านั้น และสินค้าอื่น ๆ ยังไม่พิจารณาให้นำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ได้พิจารณาในเบื้องต้นตามแนวทางข้อ 1,2 ซึ่งหากมีมาตรการผ่อนปรนจาก ศบค. ส่วนกลาง ทางจังหวัดจะพิจารณาผ่อนปรน ต่อไป

อีกทั้งยังมีมาตรการในการดูแลควบคุม ทั้งในด้านมาตรการด้านศุลกากรเกี่ยวกับบุคลากรผู้ประกอบการ การขนย้ายสินค้า การขนย้ายสัตว์โคกระบือ มาตรการด้านสาธารณสุข ในการจัดการเกี่ยวกับสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 รวมไปถึงการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาการเหตุการณ์ประจำช่องทางผ่านชายแดนทั้ง 5 จุด ได้แก่

จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านห้วยผึ้ง และบ้านน้ำเพียงดิน อ.เมือง นอภ.เมืองแม่ฮ่องสอน , จุดผ่อนปรนช่องทางห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นอภ.ขุนยวม , จุดผ่อนปรนช่องทางบ้านเสาหิน  อ.แม่สะเรียง นายสังคม คัดเชียงแสน นอภ.แม่สะเรียง และ จุดผ่อนปรนการช่องทางบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย นายผอบ บินสะอาด นอภ.สบเมย

ในส่วนของรัฐบาลกลางประเทศเมียนมา ได้มีหนังสือส่งไปยังประเทศอินเดีย เรื่องการเปิดการค้าระหว่างประเทศตามช่องทางต่าง ๆ ว่าสามารถทำได้เพื่อให้ระบบธุรกิจไม่ล่มสลาย และกระทบต่อประชาชนโดยรวมของทั้งสองประเทศ และได้มีหนังสือถึงแต่ละจังหวัดที่ติดชายแดน ให้เข้มงวดในการคัดกรองโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น