พช.เชียงใหม่ร่วมประชุม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference

พช.เชียงใหม่ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ นางบุปผา อาภากุลอนุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 ศาลากลางฯ

โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ศึกษาแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมที่ 4 ต้องดำเนินการภายหลังการปรับพื้นที่ในกิจกรรมที่ 2 แล้วเสร็จในแต่ละรายแปลง โดยให้ศึกษาแนวทางคู่มือให้ละเอียด และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ประชาชน

หลังจากนั้น นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อวางแผนในการตรวจติดตามงานในพื้นที่ ของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสารภี อำเภอกัลยาณิวัฒนา และอำเภอดอยเต่า ได้เน้นย้ำในส่วนของพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเป้าหมายดำเนินการลงพื้นที่ เพื่อพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจครัวเรือนเป้าหมาย และให้ข้อมูลของโครงการฯ รวมไปถึงให้อำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์การทำงาน นพต. โคก หนอง นา โมเดลพื้นที่เป้าหมาย เพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น