ป.ป.ช.ภาค5 ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่”ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. น.ส.ภัทราพร ลายจุด นายอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับผู้แทน จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำพูน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 5 ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ผู้แทนภาคประชาชน Strong Lamphun ผู้แทนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ในการลงพื้นที่ประชุมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ในโอกาสนี้ นางบำเพ็ญ เมืองมูล ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ร่วมให้ข้อมูลวัตุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการฯ นายกิติพัฒน์ เกิดคำ พัฒนาการอำเภอป่าซาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด ร่วมให้ข้อมูลประเด็นการดำเนินงานโครงการฯ ที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน และภาพรวมการจ้างงานลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน

และในเวลา 15.30 น. คณะฯ ได้ลงพื้นที่พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (Community Lab model for quality of life : CLM) และพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab model for quality of life : HLM) จำนวน 1 ครัวเรือน โดยมี นายเทวิน จอมพันธ์ กำนันตำบลน้ำดิบ และลูกจ้างเหมาบริการฯ (นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ) ร่วมให้ข้อมูลและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น