สพม.34 ประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นประธานในการประชุมทางไกล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา โดยมี นายธัชกร สายทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพม.34 เพื่อชี้แจงการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งร่วมกันปรึกษาหารือในประเด็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการดำเนินงานการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา, การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยทักษะ Coding และ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ภาพ/ข่าว : ศน.อรอุมา กงไกรราช

ร่วมแสดงความคิดเห็น