โรงเรียนแม่แจ่ม แสดงความยินดีกับข้าราชการครู ที่ได้รับรางวัลครุสดุดีเนื่องในวันครู กลุ่มเครือข่ายแม่แจ่ม ประจำปี 2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 โรงเรียนแม่แจ่ม ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ที่ได้รับรางวัลครุสดุดี เนื่องในวันครู กลุ่มเครือข่ายแม่แจ่ม ประจำปี 2564 โดยมี นายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนแม่แจ่ม เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


รายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่แจ่ม ที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล
2. น.ส.อารีลักษณ์ บุญเกิด
3. นายกิตติชัย แก้วประเสริฐ
4.น.ส.วรรณภัส พิทักษ์ชานิธิกุล
5. น.ส.เกศฎาพร มูลแก้ว
6. น.ส.ปาลิดา เคลือวัง
7. นายกรกช กติยศ
8. นายนิวัฒน์ กันทะศิลป์
9. น.ส.จุรีมาศ มันเสาร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น