ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ดูการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายสันติชัย บัวทอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 พร้อมด้วย นายพรชัย จันทะสาร และ ดร.ธงชัย คำปวง รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแช่ฟ้า อ.วังชิ้น เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีนายธนวัทร เพลินหัด รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านแช่ฟ้าและคณะครูให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

จากนั้นไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังเลียง อ.ลอง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านวังเลียงให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

ต่อด้วยที่โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม อ.ลอง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ การบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านอ้ายลิ่มให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

ร่วมแสดงความคิดเห็น