โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเสมอภาค 21ทุน ให้นักเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(สพป.แพร่เขต1)

นางนพร  ชาติสิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) โรงเรียนบ้านป่ากล้วย และโรงเรียนบ้านบุญเริง (ประชานุสรณ์) เป็นประธานมอบเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) จำนวน 21 ทุน ทุนละ 1,000 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนมีดังนี้

1.เด็กหญิงวรัญญา ตันแก้ว ชั้นอนุบาล 2

2.เด็กชายพัศธนญ ขว้างมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3.เด็กหญิงสุชานุช ทำนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

4.เด็กชายญาณัท ตะวันฉัตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5.เด็กชายธนโชติ ศรีตะเขต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

6.เด็กชายพีรวิชญ์ หน่อท้าว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

7.เด็กชายกฤษณกรรณ์ ศิริพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

8.เด็กหญิงภาวินี  ทะอุด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

9.เด็กหญิงป่านจรีย์ อุโอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

10.เด็กหญิงธิตาพร สอนใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

11.เด็กชายพงศธร จันเสนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

12.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พันธุ์ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

13.เด็กชายศิลา กะกิวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

14.เด็กชายกิจจา มิจะติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

15.เด็กชายจิรวัฒน์  กิตติเจริญ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

16.เด็กชายวิลเลี่ยม  มานโฟ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

17.เด็กหญิงขนิษฐา  ตะวันฉัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

18.เด็กชายอภิสิทธิ์ พันธุ์ดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

19.เด็กหญิงสุธีกานต์  ชื่นดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

20.เด็กชายนพรัตน์ ปุกมะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

21.นางสาววิยดา  ฝาเรือนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ภายหลังการมอบทุนการศึกษาผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในวันนี้มีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมรับทุนการศึกษาได้เน้นย้ำให้นักเรียนและผู้ปกครองนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาและสิ่งจำเป็นจริง ๆ และขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น