เริ่มทำงานแล้ว นายก อบจ.ลำพูน แถลงนโนบายต่อสภาฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงาน ตาม 10 ยุทธศาสตร์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนแจ้งว่าเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขที่ 125 บ้านน้ำบ่อเหลือง ถนนเลี่ยงเมืองลำพูน – ป่าซาง ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน นายกัลป์ สะคำปัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/64 พร้อมการแถลงแผนการพัฒนาตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน , นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัด จ.ลำพูน , สมาชิกสภาฯ , คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ ข้าราชการ และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย

 

โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 10 ยุทธศาสตร์ นโยบายพัฒนาหละปูนแนวทาง การพัฒนา ประกอบด้วย 1. การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 2. ส่งเสริมการตลาด นำหน้า แก้ปัญหาผลผลิต การเกษตร 3. เพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ 4. ส่งเสริมผู้สูงวัย ให้อยู่อย่างมีคุณค่า และมีความสุข 5. ส่งเสริม การกีฬาเพื่อสุขภาพ และความเป็นเลิศ 6. ทำนุบำรุง อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 7. ส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนการ จัดตั้งมหาวิทยาลัย 8. ผลักดันโครงการ ขยายถนนสาย เถิน ลี้ บ้านโฮ่ง เป็นสีชองทางจราจร 9 บูรณาการท้องที่ ท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชน เพื่อการพัฒนา 10. ส่งเสริม สงเคราะห์คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสนองต่อความต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น