รอง ผวจ.ลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2 (2/2)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รอง ผวจ.ลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2 (2/2)วันนี้ (วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2 (2/2) ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขังในเรือนจำทัณฑสถานต่างๆ ที่เมื่อพ้นโทษไปแล้วจะต้องสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก และสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นในการที่จะปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน ฝึกวินัยสอนให้ผู้ต้องขังได้ลงมือปฏิบัติ ได้รู้จักการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้หลังจากได้รับการพ้นโทษ
โดยการฝึกอบรมอาชีพโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2(2/2) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง มีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 142 คน ซึ่งทั้งหมดได้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติในโครงการดังกล่าว เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 โดยได้เข้ารับการฝึกทักษะใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ การฝึกอบรมภาคทฤษฎีให้ผู้ต้องขังรู้จักการพึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ และลงมือปฏิบัติแปลงบททฤษฎีให้เป็นรูปธรรม ทั้งการออกแบบแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กตามภูมิสังคมลงบนกระดาษ สร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) วางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อความพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น พร้อมปฏิบัติ ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมในพื้นที่ใช้ประโยชน์จริงขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร และมีการสรุปและประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้าย
สำหรับโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานมอบโครงการฯ ให้ เพื่อทรงต้องการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ต้องขังนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษภายในปี 2564 ในเรือนจำต่างๆ 137 แห่งทั่วประเทศ ได้มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้ สืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ซึ่งผู้ต้องขังสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นวิถีแนวทางในการที่จะนำไปพัฒนาพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้ต้องขังและประกอบสัมมาอาชีพภายหลังการพ้นโทษ โดยเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติ และสามารถที่จะพัฒนาตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นๆ ในสังคมได้ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น