(มีคลิป) เรือนจำ จ.น่าน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ต้องขังโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ เรือนจำจังหวัดน่าน อ.เมือง จังหวัดน่าน  นายนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม จำนวน 157 คน โดยมีนายเลิศชาย ชูรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำน่าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เรือนจำ เข้าร่วม

ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจ และความหวัง” เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก การฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ แบ่งเป็นขั้นตอนได้แก่ ขั้นตอน การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอน การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาน การสร้างต้นแบบบนพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น การได้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ของเรือนจำจังหวัดน่าน ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 14 -24 มกราคม 2564 รวม 14 วัน เพื่อให้ผู้ต้องขังได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอด ความรู้ ความเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น