เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในเขตพื้นที่จ.แพร่ เริ่มมีสีสัน คนเก่าลงป้องกันแชมป์หลายแห่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจ.แพร่ เกี่ยวกับบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอละสมาชิกสภาเทศบาลตามโรดแมพที่ กกต.ได้กำหนดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 8-12กุมถาพันธ์ 2564 และให้มีการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

ในส่วนของจ.แพร่ มี้เทศบาลที่จะจัดเการเลือก ตั้ง 26แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศ บาลตำบล 25 แห่ง แยกตามอำเภอดังนี้
อ.เมือง ทม.เมืองแพร่ ทต.ทุ่งกวาว ทต.สวนเขื่อน ทต.บ้านถิ่น ทต.ช่อแฮ ทต.ทุ่งโฮ้ง ทต.แม่หล่าย ทต.วังหงส์ ทต.แม่คำมี ทต.ป่าแมต
อ.สูงเม่น ทต.สูงเม่น
อ.เด่นชัย ทต.เด่นชัย ทต.แม่จั๊วะ ทต.ปงป่าหวาย
อ.ลอง ทต.เวียงต้า ทต.แม่ลานนา ทต.แม่ปาน ทต.บ้านปิน ทต.ปากกาง ทต.ห้วยอ้อ
อ.วังชิ้น ทต.วังชิ้น
อ.สอง ทต.สอง ทต.ห้วยหม้าย
อ.ร้องกวาง ทต.ร้องกวาง ทต.บ้านเวียง
อ.หนองม่วงไข่ ทต.หนองม่วงไข่


ขณะนี้มีเริ่มมีการเคลื่อนไหวเปิดตัวกันบ้างแล้ว เช่น นางอัมราพร มุ้งทอง กลุ่มฮักช่อแฮ-ป่าแดง จะสมัครชิงนายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ ส่วนนายกเทศมนตรีที่ครบวาระและจะลงสมัครรับเลือกตั้ง คือ นายนภัสกร อภัยกาวี อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ่านถิ่น นายฌาณณริฐน์ พรมวัง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลสวนเขื่อน นายสุรสิทธิ์ เพชรปิตุพงษ๋ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นายโชตชัย พนมขวัญ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายวิทูรจ์ สกุลบุญแก้ว อดีตนายกเทศมนตรีตำบลปากกาง นายเทียนชัย พลายกลาง อดีตนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหม้าย


ส่วนผู้ที่จะลงชิงนายกเทศมนตรีครั้งแรกมีหลายแห่ง เช่น นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม อดีตประธานสภาอบจ.แพร่ หลายสมัยลงชิงนายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง นายสาคร ไชยบัวแก้ว อดีตผอ.ร.ร.หลายแห่งในเขตอ.วังชิ้นลงชิงนายกเทศมนตรีตำบลวังชิ้นนางสุภารัตน์ การะเกด อดีตส.อบจ.แพร่ 4 สมัยเขต 1อ.เด่นชัย ลงชิงนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ลงชิงนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย น.ส.กรรณิการ์ ผาภูมิ อดีต สอบจ. เขต 1 อ.ลอง ลงชิงนายกเทศมนตรีตำบลแม่ลานนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น